dlfilecenter | جزوه راهسازی و روسازی مهندسی عمران با کیفیت عالی

dlfilecenter | جزوه راهسازی و روسازی مهندسی عمران

جزوه راهسازی و روسازی مهندسی عمران

دسته: عمران و نقشه کشی

بازدید: 4 بار

فرمت فایل: pdf

حجم فایل: 3787 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 185

این جزوه درمورد راهسازی و روسازی مهندسی عمران است که با فرمت پی دی اف در 185صفحه آماده شده است جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته عمران ویژه کنکور به همراه تست ها و پاسخ

قیمت فایل فقط 16,500 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

پرداخت و دانلود

جزوه راهسازی و روسازی مهندسی عمران

جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته عمران ویژه کنکور  – به همراه تست ها و پاسخ

ازمون ……………………………………………………………………………………………………………….. ………169

پاسخ ……………………………………………………………………………………………………………….. ……… 172

مجموعه تست………………………………………………………………………………………………………………. 174« 8» راه سازی و روسازی 

پاسخ ……………………………………………………………………………………………………………….. ………177

مجموعه تست ……………………………………………………………………………………………………………….179

پاسخ آزمون……………………………………………………………………………………………………………….. ..182

مجموعه تست ……………………………………………………………………………………………………………….184

پاسخ ……………………………………………………………………………………………………………….. ……… 186

فصل اول:تعاریف و اصطلاحات راهسازی

به طور کلی راه عبارتست از: بخشی از زمین به شکل دراز و باریک است که بین نواحی مختلف به شکلی ساخته میشود

که وسایل نقلیهی خودرو بتوانند انواع مسافرین و کالاهای مختلف را در آن حمل و نقل نمایند. راه را می توان اولین و

طبیعیترین وسیلهی ارتباط بین بشر نام برد. 

اصولاً راهها را به سه دسته تقسیمبندی : میکنند 

 -1 راه دشتی -2 راه تپهماهوری -3 راه کوهستانی 

ساختمان راه نیز از دو بخش متمایز تشکیل میگردد. یکی زیرسازی راه و دیگری روسازی. 

پروفیل طولی:

فصل مشترک مسیر راه را با زمین پروفیل یا برش یا نیمرخ طولی میگویند. برای اینکه ارتفاع قابل تجسم باشد مقیاس

ارتفاع را 10 را برابر مقیاس طولی فرض میکنند. سپس به کمک ارتفاع میخهای مسیر و همچنین با داشتن فاصل هی

بین میخها خط منکسری بهدست میآید که خط زمین نام دارد.

مسیر نهایی به وسیلهی خطی به نام خط پروژه رسم میگردد. در رسم خط پروژه باید به نکات زیر توجه کرد: 

 -1 شیب راه از مقدار مجاز بی . شتر نگردد 

 -2 طول شیب از حد معینی بی . شتر نشود 

 -3 در عین حال با در نظر گرفتن شیب کم مقدار طول راه نیز زیاد نشود. 

 -4 سعی گردد حجم خاکبرداریها و خاکریزیها حتیالمقدور مساوی باشد تا احتیاج به دپو و قرضه گرفتن خاک ها

نباشد. 

 -5 خط پروژه از نقاط اجباری بگذرد. 

6 – در زمینهای سطح خط پروژه باید از سطح زمین بالاتر قرار گیرد. 

اصولاً در پروفیلهای طولی باید کیلومتر میخها و شمارهی آنها، ارتفاع خط زمین و پروژه و همچنین قو سهای قائم و

افقی و شیب و علائم اختصاری پلها و آبروها و غیره آورده شود. 

فصل دوم:انقباض، تورم و روشهای محاسبه اصطکاک 

حمل و نقل خا : کها 

در بسیاری از مسیرها یکی از عوامل عمده در طراحی خط پروژه یا محور راه برقراری تعادل بین مجموع کل خاک ریز و

خاکبرداری در محدودهی کار است. این اصل متکی بر یک فرضیهی اقتصادی است که تمام مواد حاصله از خاک برداری

در محل خاکریز مصرف شوند. نتیجتاً مقداری نیروی انسانی و اتلاف وقت جهت کندن و تهیه و محل خاک جهت

مصرف در خاکریز صرفهجویی میگردد. همچنین در عمل فاکتورهایی وجود دارند که رسیدن به این اصل را مشکل

میکند که در زیر به آنها اشاره : میکنیم 

:1( ) انقباض 

اگر یک متر مکعب از خاک را قبل از خاکبرداری به وسیلهی سطح مقطعش اندازهگیری مینماییم و سپس هم چنین

یک متر مکعب خاک را جابهجا کرده و در یک خاکریز استفاده کنیم و آن را متراکم کنیم دارای حجم کم تری خواهد

شد. 

این کمبود حجم یا انقباض در مواد درشتدانه مثل شن و ماسه بسیار کم و در ریزدانه مثل رس و لای بسیار زیاد و حتی

گاهی به 30 درصد میرسد. همچنین انقباض علاوه بر نوع خاک به درصد رطوبت هنگام متراکم کردن و نوع ماشین آلات

نیز مرتبط است اما بهطور معمولی انقباض برای خاک ها بین 10 تا 15% در نظر گرفته می . شود 

 -2 تورم: 

تورم معمولاً به ندرت در عمل پیش میآید مگر در مواقعی که خاکبرداری در زمینهای بسیار متراکم انجام گیرد و علت

اصلی آن وجود هوا بین ذرات و نیز جنس خاک است. مثلاً خاک رس با جذب رطوبت متورم . میشود 

 -3 نشت: 

این پدیده موقعی انجام میگیرد که کار ساختمانی خاکریز خاتمه یافته باشد و علت آن تراکم آهستهی خا کریز در

زمان طولانی در اثر عبور وسایط نقلیه و نیز در اثر حرکت پلاستیکی نشت خاکریز انجام میگیرد.

مجموعه تست

 -1 چنانچه عدد ضخامت کل یک روسازی برابر /4 0 و ضخامت لایههای رویه آسفالت و اساس سنگی آن بـه ترتیـب

برابر 10 و 20 سانتیمتر باشند و ضرایب قشر لایههای آسفالتی و اساس و زیراساس نیز بترتیب برابر 0/ 44 و 0 /14 و

0/10 باشند، ضخامت لایه زیراساس چند سانتیمتر است؟ 

 31 (4 28 (3 26 (2 21 (1

 -2 افزایش مقدار فیلتر در بتن آسفالتی باعث کدامیک از موارد زیر میشود؟ 

1) افزایش مقاومت در برابر تراکم و کاهش زاویه اصطکاک داخلی آسفالت 

2) افزایش قدرت باربری و کاهش تغییر شکل نسبی آسفالت 

3) افزایش مقاومت در برابر ضربه و افزایش قدرت باربری 

4) ازدیاد مقاومت در برابر تأثیر آب و افزایش زاویه اصطکاکی داخلی آسفالت 

 -3 چنانچه وزن کل یک محور، معادل /16 4 تن باشد، ضریب تقریبی بار همارز چه خواهد بود؟ 

 16 (4 (8 3 (2 2 0/ 14 (1

 -4 بزرگترین دانه مصالح سنگی یک نمونه از الک 50 میلیمتری عبور میکند، بـرای داشـتن بیشـترین تـراکم، چـه

درصدی از وزن کل مصالح باید از الک 5/12 میلیمتری عبور کند؟ 

 50 (4 25 (3 12 (5/ 2 (4 1

 -5 خاکی که با نسبت باربری کالیفرنیا معادل 5، در کدامیک از لایههای روسازی قابل استفاده میباشد؟ 

1) اساس 2) اساس تثبیت شده با قیر 3 ) خاک بستر 4) زیراساس 

پاسخنامه

 -1 (پاسخ صحیح گزینه 3): به سوالهای شماره 9 و 11 و 13 و 15 متن کتاب مراجعه شود. 

N

D cm a / S (a D a D a D )

D cm a /

D ? a / ( / / D / ) D cm

1 1 1 1 2 2 3 3

2 2

3 3 3 3

2

10 0 44

5

20 0 14

2

0 1 4 10 0 44 20 0 14 0 1 28

5

= = Þ = + +

= =

= = Þ = ´ + ´ + ´ Þ =

 -2 (پاسخ صحیح گزینه 7 1): به توجه متن کتاب مراجعه شود. 

افزایش فیلتر در بتن آسفالتی: «افزایش مقاومت در برابر تراکم» – «افزایش مقاومـت برشـی» – «افـزایش دوام و مقاومـت در برابـر

تأثیر آب» – «افزایش مقاومت در برابر ضربه» – «افزایش قدرت باربری» 

توجه: از همه مهمتر: افزایش مقاومت در برابر تأثیر آب است. 

 -3 (پاسخ صحیح گزینه 4): 

/

EWLF ( ) ( )

/

4 16 4 164

8 2

=

= = ضریب بارهم ارز 

 -4 (پاسخ صحیح گزینه 4): 

i n /

i

d /

Pi ( ) P ( ) / %

D

12 5 0 5 0 5 100 50

50

= ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾® = = ´ =

 -5 (پاسخ صحیح گزینه 3 ): نکات تستهای سراسری شماره 13 متن کتاب مراجعه شود. 

خاک بستر R3/43/43/4 CBR = -o 7 R3/43/4 خاک بستر

اساس ¾¾® CBR = – 20 50

زیراساس ¾¾® CBR = – 7 2

نوع فایل:Pdf

سایز :3.69 MB

 تعداد صفحه:185 

قیمت فایل فقط 16,500 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

پرداخت و دانلود

برچسب ها : جزوه راهسازی و روسازی مهندسی عمران , دانلود جزوه راهسازی و روسازی مهندسی عمران , کتاب جزوه راهسازی و روسازی مهندسی عمران , دانلود راهسازی و روسازی مهندسی عمران , دانلود جزوه کنکور , فروشگاه اینترنتی , کسب درآمد اینترنتی , کسب درآمد از اینترنت , همکاری در فروش فایل , سیستم فروشگاه دهی , کارافرینی , کسب و کار

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.


ارسال نظر

dlfilecenter | جزوه راهسازی و روسازی مهندسی عمران با کیفیت عالی

ممکن است شما دوست داشته باشید