dlfilecenter | حمله هراس در دوران شیوع کرونا بیشتر شده است؟ حمله هراس (Panic Attack) نوعی اختلال روانی است که در زیرشاخه اختلالات اضطرابی جای می‌گیرد. شیوع ویروس کرونا در جهان باعث شده این نوع حمله افزایش یابد و مردم بیش از گذشته مضطرب شوند.

dlfilecenter | حمله هراس در دوران شیوع کرونا بیشتر شده است؟

حمله هراس (Panic Attack) نوعی اختلال روانی است که در زیرشاخه اختلالات اضطرابی جای می‌گیرد. شیوع ویروس کرونا در جهان باعث شده این نوع حمله افزایش یابد و مردم بیش از گذشته مضطرب شوند.

حمله هراس در دوران شیوع کرونا بیشتر شده است؟


سبک زندگی/
زندگی بهتر
17 شهریور 1399
13:28

dlfilecenter | حمله هراس در دوران شیوع کرونا بیشتر شده است؟

حمله هراس (Panic Attack) نوعی اختلال روانی است که در زیرشاخه اختلالات اضطرابی جای می‌گیرد. شیوع ویروس کرونا در جهان باعث شده این نوع حمله افزایش یابد و مردم بیش از گذشته مضطرب شوند.

ممکن است شما دوست داشته باشید