dlfilecenter | ناسا تأثیر “آب و هوای فضایی” را بر روی زمین بررسی می‌کند ناسا با مأموریت‌هایی نظیر تجزیه و تحلیل جو خورشید و مناطق قطبی دیده نشده آن در پی این است که تأثیر “آب و هوای فضایی” را بر روی کره زمین بررسی کند.

dlfilecenter | ناسا تأثیر “آب و هوای فضایی” را بر روی زمین بررسی می‌کند

ناسا با مأموریت‌هایی نظیر تجزیه و تحلیل جو خورشید و مناطق قطبی دیده نشده آن در پی این است که تأثیر “آب و هوای فضایی” را بر روی کره زمین بررسی کند.

ناسا تأثیر “آب و هوای فضایی” را بر روی زمین بررسی می‌کند


دانش/
نجوم
15 شهریور 1399
15:40

dlfilecenter | ناسا تأثیر “آب و هوای فضایی” را بر روی زمین بررسی می‌کند

ناسا با مأموریت‌هایی نظیر تجزیه و تحلیل جو خورشید و مناطق قطبی دیده نشده آن در پی این است که تأثیر “آب و هوای فضایی” را بر روی کره زمین بررسی کند.

ممکن است شما دوست داشته باشید