dlfilecenter | موج کیهانی که حسگرها را در زمین به لرزه درآورد تصور کنید که انرژی هشت خورشید در یک لحظه رها شود. بزرگترین “موج ضربه‌ای” گرانشی‌ای که تا به امروز از ادغام دو سیاه‌چاله رصد شده است اینقدر قوی بود.

dlfilecenter | موج کیهانی که حسگرها را در زمین به لرزه درآورد

تصور کنید که انرژی هشت خورشید در یک لحظه رها شود. بزرگترین “موج ضربه‌ای” گرانشی‌ای که تا به امروز از ادغام دو سیاه‌چاله رصد شده است اینقدر قوی بود.

موج کیهانی که حسگرها را در زمین به لرزه درآورد


دانش/
نجوم
15 شهریور 1399
12:07

dlfilecenter | موج کیهانی که حسگرها را در زمین به لرزه درآورد

تصور کنید که انرژی هشت خورشید در یک لحظه رها شود. بزرگترین “موج ضربه‌ای” گرانشی‌ای که تا به امروز از ادغام دو سیاه‌چاله رصد شده است اینقدر قوی بود.

ممکن است شما دوست داشته باشید