dlfilecenter | پیش‌بینی زمان آغاز آلزایمر در مغز با بررسی کیفیت خواب پژوهشگران آمریکایی باور دارند که می‌توان زمان آغاز آلزایمر را با توجه به کیفیت خواب پیش‌بینی کرد.

dlfilecenter | پیش‌بینی زمان آغاز آلزایمر در مغز با بررسی کیفیت خواب

پژوهشگران آمریکایی باور دارند که می‌توان زمان آغاز آلزایمر را با توجه به کیفیت خواب پیش‌بینی کرد.

پیش‌بینی زمان آغاز آلزایمر در مغز با بررسی کیفیت خواب


دانش/
تازه های علم
15 شهریور 1399
08:25

dlfilecenter | پیش‌بینی زمان آغاز آلزایمر در مغز با بررسی کیفیت خواب

پژوهشگران آمریکایی باور دارند که می‌توان زمان آغاز آلزایمر را با توجه به کیفیت خواب پیش‌بینی کرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید