dlfilecenter | کشف دهانه شهاب سنگ ۱۰۰ میلیون ساله حین حفاری طلا تیمی از زمین شناسان به سرپرستی مشاور زمین شناسی دکتر “جیسون میرز” (Jayson Meyers) یک دهانه شهاب سنگ بزرگ در نزدیکی شهر “اورا باندا” در استرالیای غربی که دارای معادن طلا است کشف کردند.

dlfilecenter | کشف دهانه شهاب سنگ ۱۰۰ میلیون ساله حین حفاری طلا

تیمی از زمین شناسان به سرپرستی مشاور زمین شناسی دکتر “جیسون میرز” (Jayson Meyers) یک دهانه شهاب سنگ بزرگ در نزدیکی شهر “اورا باندا” در استرالیای غربی که دارای معادن طلا است کشف کردند.

کشف دهانه شهاب سنگ ۱۰۰ میلیون ساله حین حفاری طلا


دانش/
نجوم
19 شهریور 1399
16:00

dlfilecenter | کشف دهانه شهاب سنگ ۱۰۰ میلیون ساله حین حفاری طلا

تیمی از زمین شناسان به سرپرستی مشاور زمین شناسی دکتر “جیسون میرز” (Jayson Meyers) یک دهانه شهاب سنگ بزرگ در نزدیکی شهر “اورا باندا” در استرالیای غربی که دارای معادن طلا است کشف کردند.

ممکن است شما دوست داشته باشید