dlfilecenter | ارتباط عجیب گرم شدن زمین و پیچیده شدن ویروس‌ها بر اساس جدیدترین یافته‌ها گرمایش زمین باعث تکامل و پیچیده شدن ویروس‌ها می‌شود و می‌تواند بیماری‌های جدیدی را به وجود آورد.

dlfilecenter | ارتباط عجیب گرم شدن زمین و پیچیده شدن ویروس‌ها

بر اساس جدیدترین یافته‌ها گرمایش زمین باعث تکامل و پیچیده شدن ویروس‌ها می‌شود و می‌تواند بیماری‌های جدیدی را به وجود آورد.

ارتباط عجیب گرم شدن زمین و پیچیده شدن ویروس‌ها


دانش/
تازه های علم
20 شهریور 1399
15:54

dlfilecenter | ارتباط عجیب گرم شدن زمین و پیچیده شدن ویروس‌ها

بر اساس جدیدترین یافته‌ها گرمایش زمین باعث تکامل و پیچیده شدن ویروس‌ها می‌شود و می‌تواند بیماری‌های جدیدی را به وجود آورد.

ممکن است شما دوست داشته باشید