dlfilecenter | رصد “ابر آتش” کالیفرنیا از فضا یکی از ماهواره‌های “ادارهٔ ملی اقیانوسی و جوی”(NOAA) آمریکا، آتش سوزی‌های اخیر در کالیفرنیا را رصد و تصاویری را از آن ثبت کرده است.

dlfilecenter | رصد “ابر آتش” کالیفرنیا از فضا

یکی از ماهواره‌های “ادارهٔ ملی اقیانوسی و جوی”(NOAA) آمریکا، آتش سوزی‌های اخیر در کالیفرنیا را رصد و تصاویری را از آن ثبت کرده است.

رصد “ابر آتش” کالیفرنیا از فضا


دانش/
نجوم
19 شهریور 1399
19:19

dlfilecenter | رصد “ابر آتش” کالیفرنیا از فضا

یکی از ماهواره‌های “ادارهٔ ملی اقیانوسی و جوی”(NOAA) آمریکا، آتش سوزی‌های اخیر در کالیفرنیا را رصد و تصاویری را از آن ثبت کرده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید