dlfilecenter | اندروید ۱۱ برای تلفن‌های پیکسل در دسترس است گوگل اکنون ساخت پایدار به روزرسانی اندروید ۱۱ را برای تلفن‌های پیکسل ارائه می‌دهد. این به روزرسانی شامل سری دستگاه‌های پیکسل ۲، پیکسل ۳، پیکسل ۳a، پیکسل ۴ و پیکسل ۴a است.

dlfilecenter | اندروید ۱۱ برای تلفن‌های پیکسل در دسترس است

گوگل اکنون ساخت پایدار به روزرسانی اندروید ۱۱ را برای تلفن‌های پیکسل ارائه می‌دهد. این به روزرسانی شامل سری دستگاه‌های پیکسل ۲، پیکسل ۳، پیکسل ۳a، پیکسل ۴ و پیکسل ۴a است.

اندروید ۱۱ برای تلفن‌های پیکسل در دسترس است


دانش/
گوشی هوشمند
19 شهریور 1399
18:18

dlfilecenter | اندروید ۱۱ برای تلفن‌های پیکسل در دسترس است

گوگل اکنون ساخت پایدار به روزرسانی اندروید ۱۱ را برای تلفن‌های پیکسل ارائه می‌دهد. این به روزرسانی شامل سری دستگاه‌های پیکسل ۲، پیکسل ۳، پیکسل ۳a، پیکسل ۴ و پیکسل ۴a است.

ممکن است شما دوست داشته باشید